Inscripción Pastis de Moniato

Pastis de Moniato 2021-2022

PROJECTE PASTIS DE MONIATO 2021-2022

 Els dies que es realitzaran les activitats per al Pastis de Moniato seran els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de decembre del 2021 i els 3, 4 i 5 de gener del 2022, en horari de 09h a 14h.

No hi haurà matinera i tampoc s’oferiran dinars degut al covid.   Hi haurà un protocol covid que es publicarà en la web de takatuka junt amb el full de inscripció.

La execució dels tallers tindrà lloc principalmentment a les instal·lacions del Col·legi Manuel Bru i pels seus voltants.

ACTIVITATS:

23-12-21: Els millors desitjos, en este taller el que volem fer és que els xiquets/etes, dexen la seua empenta de quin són els seus desitjos per a tot el món.  Farán figures i les decoraran i després es penjaran en el arbre de Nadal de la plaça, o en cas que no es poguera en qualsevol altre arbre del Manuel Bru.

27-12-21: Passa-ho Pompa.  En aquest taller fabricarem un joguet per a poder fer pompes de sabó.

28-12-21: Xristmas Photocall.  Hui farem un photocall per a poder gaudir de fer-nos fotos xulíssimes, serà de fabricació propia i estarà fet per tots el xiquets assistents als tallers.

29-12-21: Periodistes en Nadal.  Entre les activitats dels dies anteriors, s’haurà dut a terme una entrevista a una o varies persones del poble amb molta trajectòria personal i profesional, que ens parlaran de les tradicions dels dolços al nostre poble, i guiats per Raul Martínez, hauran dut a terme un treball periodístic que aniran a gravar a la radio Onda Litoral i que farem que els xiquets puguen escoltar-se una volta acabada esta tasca, igual podrá ser durant el dia d’avuí o durant el dia de demà.

30-12-21: Festa de Cap d’Any.  Este dia prepararem el fi de festa del Pastis de Moniato, donat que a l’endemà no hi haurà taller.  Els xiquets hauran de dur una disfressa, la que vullguen, farem tot el necessari per a que els xiquets facen les 12 campanades, utilitzant tots aquelles cosetes que hem preparat els dies anteriors, photocall, accessoris, etc.

03-04-22: Tirem la Carta a SSMM d’Orient.  Durant el dia d’avuí, farem les nostres pròpies cartes i anirem al bústia reial més propera del Manuel Bru o que l’ajuntament de Benissa haja destinat per a este comés.

04-01-22: Preparem el tortell de reis.  Hui ens visitaran dos ames de casa que ens prepararan un tortell de reis i coneixerem la historia de perquè es fa el tortell i perquè es reompli amb una fava i un rei.

05-01-22: Que ja vénen.  És el dia que arriben ses Majestats d’Orient per tant els prepararem cabassos de menjar per als seus camells o cavalls, perquè aquesta any no sabem amb quin tipus de transport arribaran.

Tots els dies a banda de les activitats mencionades es faran jocs, cançons i/o balls per a reomplir moments buits.

Takatuka es guarda el dret de cambiar els dies de activitats o les propies activitats depenent de l’oratge, o situacions que requerixquen un camvi de l’activitat en un moment donat, etc.

RECURSOS MATERIALS I HUMANS:

MATERIALS:

En quant als recursos materials dels que disposem per a fer les activitats del “Pastis de Moniato”, hem de diferenciar clarament els recursos materials que haurem de utilizar en l’execució de les activitats dels tallers proposats per a cada día.

I els recursos materials que corresponen a les instal·lacions on s’ha de dur a terme tota la programació ofertada en aquest projecte.  Com tots els anys, és un edifici que cedix l’Ajuntament i en este cas será el Col·legi Manuel Bru.

 

PRESSUPOST

Estes activitats estan financiades en un 100% per les pròpies families.

 

PROTOCOL COVID NADAL

Amb la finalitat de poder dur a terme els tallers de Nadal, tenint en compte la situación actual del Covid-19, i que l’Ajuntament de Benissa ens cedeix les instal·lacions del Col·legi Manuel Bru, hem estudiat la millor manera d’intentar evitar contactes i contagi, sempre aconsellats per la coordinadora Covid per als centres educatius de la Marina Alta, Silvia Mejica.

En primer lloc, al mínim símptoma, ens quedem a casa fins que tinguem clar si ens hem de quedar a casa fins que ens diguen els metges, es donarà avís a Takatuka d’aquesta situació.

No hi haurà servici per als xiquets/etes de 18 mesos fins 3 anys sense escolaritzar, fins nova ordre de Sanitat.

Arribem entre les 9’00 i les 9’20 del matí i entrem i eixirem per la porta d’accés al col·legi que dona al parking del Col·legi Manuel Bru, mantenint distància de seguretat de 2m. 

Els pares i mares, si el xiquet/a plora, intentaran entregar al seu fill/a el més ràpid possible, al monitor corresponent per a evitar retindre més del compte als que no ploren.   Els carrets per a bebés no poden quedar-se en el centre.   Després de la entrada, el centre romandrà tancat fins a l’hora en què els tallers acaben que serà a les 14.00h.   Es prega puntualitat tant a la entrada com a la eixida.

Si durant l’execució dels tallers, es detecta algun símptoma relacionat amb el Covid, s’avisarà als pares i serà d’obligatòria recollida el xiquet/a en qüestió, per a això es disposarà de la mateixa aula d’aïllament amb la qual compta actualment el centre quan desenvolupa la seua activitat habitual.

Abans d’entrar a l’edifici es desinfecten les mans en els hidroalcohòlics que hauran disposats a l’entrada de l’edifici i se’ls prendrà la temperatura, si ésta és alta no arribaran a quedar-se als tallers.

TOTS portem màscara posada. ELS XIQUETS DE 3 ANYS TAMBÉ.   Seria convenient posar-los les FFPP2 i dur mínim una de més perquè sels solen trencar o banyar pel vapf de la respiració. Poseu-los el nom.

Es seuen a 2m de distància, i les taules i cadires del menjador estan disposades perquè així siga.

Totes les activitats estan pensades per a evitar el contacte i el contagi. Els xiquets portaran un estoig xicotet amb llapis, goma, maquineta de fer punta i colorets. Els xiquets de 3 anys, també en portaran. Sense ostentacions, xicotet i tot econòmic, és perquè ningú toque les coses del xiquet del costat.

La resta del material serà individual per a cada xiquet i serà desinfectat després del seu ús.

Utilitzarem 3 aseos també per grups, i després de cada ús es desinfectarà: Es va al bany, fan les seues necessitats i quan acaben netegen la tassa del vàter amb una tovalloleta que hi haurà amb desinfectant, i la tiren al fem, i quan tornen a l’aula es desinfecten de nou les mans amb el gel hidroalcohòlic.

La neteja i desinfecció del pati (en cas que siga necessari) i les zones interiors (banys, menjador, etc.) que gastem durant els tallers serà portada a càrrec pels operaris de Benissa Impuls, (empresa municipal).

A les 14.00h. els xiquets seran arreplegats pels pares/mares o persones autoritzades i s’haurà de fer el mateix recorregut per dins del recinte escolar que es fa a la entrada a les 9 del matí.   Els traurem els monitors de Takatuka.

Espere que aquest esforç redunde en la salut de tots.

 

Chelo Molines

Directora de Takatuka.

 

 

 

Benissa a 28 de Novembre de 2.021

PROYECTO PASTIS DE MONIATO 2021-2022


Los días que se realizarán las actividades para el Pastis de Moniato serán los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del 2021 y los 3, 4 y 5 de enero del 2022, en horario de 09h a 14h.

No habrá matinera y tampoco se ofrecerán comidas debido al covid. Habrá un protocolo covid que se publicará en la web de takatuka junto con la hoja de inscripción.

La ejecución de los talleres tendrá lugar principalmene en las instalaciones del Colegio Manuel Bru y por sus alrededores.

ACTIVIDADES:

23-12-21: Els millors desitjos, en este taller el que queremos hacer es que los niños/etas, dejan su huella de cuales son sus deseos para todo el mundo. Harán figuras y las decorarán y después se colgarán en el árbol de Navidad de la plaza, o en caso de que no se pudiera en cualquier otro árbol de Manuel Bru.

27-12-21: Passa-ho Pompa. En este taller fabricaremos un juguete para poder hacer pompas de jabón.

28-12-21: Xristmas Photocall. Hoy haremos un photocall para poder disfrutar de hacernos fotos chulísimas, será de fabricación propia y estará hecho por todos el niños asistentes a los talleres.

29-12-21: Periodistas en Navidad. Entre las actividades de los días anteriores, se habrá llevado a cabo una entrevista a una o varías personas del pueblo con mucha trayectoria personal y profesional, que nos hablarán de las tradiciones de los dulces en nuestro pueblo, y guiados por Raul Martínez, habrán llevado a cabo un trabajo periodístico que irán a grabar a la radio Onda Litoral y que haremos que los niños puedan escucharse una vez acabada esta tarea, igual podrá ser durante el día de hoy o durante el día de mañana.

30-12-21: Fiesta de Fin de año. Este día prepararemos el fin de fiesta del Pastis de Moniato, dado que al día siguiente no habrá taller. Los niños tendrán que llevar un disfraz, la que quieran, haremos todo el necesario para que los niños hagan las 12 campanadas, utilizando todos aquellas cositas que hemos preparado los días anteriores, photocall, accesorios, etc.

03-04-22: Echamos la Carta a SSMM de Oriente. Durante el día de hoy, haremos nuestras propias cartas e iremos al buzón real más próxima de Manuel Bru o que el ayuntamiento de Benissa haya destinado para este cometido.

04-01-22: Preparamos el roscón de reyes. Hoy nos visitarán dos ames de casa que nos prepararán un roscón de reyes y conoceremos la historia de porque se hace el roscón y porque se rellena con una haba y un rey.

05-01-22: Que ya vienen. Es el día que llegan sus Majestades de Oriente por lo tanto los prepararemos capazos de comida para sus camellos o caballos, porque este año no sabemos con qué tipo de transporte llegarán.

Todos los días además de las actividades mencionadas se harán juegos, canciones y/o bailes para rellenar momentos vacíos.

Takatuka se guarda el derecho de cambiar los días de actividades o las propias actividades dependiendo de la metereología, o situaciones que requieran un cambio de la actividad en un momento dado, etc.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:

MATERIALES:


En en cuanto a los recursos materiales de los que disponemos para hacer las actividades del “Pastis de Moniato”, tenemos que diferenciar claramente los recursos materiales que tendremos que utilizar en la ejecución de las actividades de los talleres propuestos para cada día.
Y los recursos materiales que corresponden a las instalaciones donde se tiene que llevar a cabo toda la programación ofertada en este proyecto. Como todos los años, es un edificio que cede el Ayuntamiento y en este caso será el Colegio Manuel Bru.

PRESUPUESTO

Estas actividades se financian en un 100% por las propias familias.

PROTOCOLO COVID NAVIDAD

Con el fin de poder llevar a cabo los talleres de Navidad, teniendo en cuenta la situación actual del Covid-19, y que el Ayuntamiento de Benissa nos cede las instalaciones del Colegio Manuel Bru, hemos estudiado la mejor manera de intentar evitar contactos y contagio, siempre aconsejados por la coordinadora Covid para los centros educativos de la Marina Alta, Silvia Mejica.

En primer lugar, al mínimo síntoma, nos quedamos en casa hasta que tengamos claro si nos tenemos que quedar en casa hasta que nos digan los médicos, se dará aviso a Takatuka de esta situación.

No habrá servicio para los niños/etas de 18 meses hasta 3 años sin escolarizar, hasta nueva orden de Sanidad.

Llegamos entre las 9’00 y las 9’20 de la mañana y entraremos y saldremos por la puerta de acceso al colegio que da al parking del Colegio Manuel Bru, manteniendo distancia de seguridad de 2m.

Los padres y madres, si el niño/a llora, intentarán entregar a su hijo/al más rápido posible, al monitor correspondiente para evitar retener más de la cuenta a los que no lloran. Los carretes para bebés no pueden quedarse en el centro. Después de la entrada, el centro permanecerá cerrado hasta la hora en que los talleres acaban que será a las 14.00h. Se ruega puntualidad tanto en la entrada como la salida.

Si durante la ejecución de los talleres, se detecta algún síntoma relacionado con el Covid, se avisará a los padres y será de obligatoria recogida el niño/a en cuestión, para lo cual se dispondrá de la misma aula de aislamiento con la cual cuenta actualmente el centro cuando desarrolla su actividad habitual.

Antes de entrar en el edificio se desinfectan las manos en los hidroalcohólicos que habrán dispuestos en la entrada del edificio y se los tomará la temperatura, si esta es alta no llegarán a quedarse a los talleres.

TODOS llevamos máscara puesta. LOS NIÑOS DE 3 AÑOS TAMBIÉN. Sería conveniente ponerlos las FFPP2 y llevar mínimo una de más porque se les suelen romper o mojar por el vaho de la respiración. Ponedlos el nombre.

Se sientan a 2m de distancia, y las mesas y sillas del comedor están dispuestas para que así sea.

Todas las actividades están pensadas para evitar el contacto y el contagio. Los niños llevarán un estuche pequeño con lápiz, goma, sacapuntas de hacer punta y coloretes. Los niños de 3 años, también llevarán. Sin ostentaciones, pequeño y todo económico, es porque nadie toco las cosas del niño del lado.

El resto del material será individual para cada niño y será desinfectado después de su uso.

Utilizaremos 3 aseos también por grupos, y después de cada uso se desinfectará: Se va al baño, hacen sus necesidades y cuando acaban limpian la tasa del váter con una toallita que habrá con desinfectante, y la echan a la basura, y cuando vuelven al aula se desinfectan de nuevo las manos con el gel hidroalcohólico.

La limpieza y desinfección del patio (en caso de que sea necesario) y las zonas interiores (baños, comedor, etc.) que usamos durante los talleres será llevada a carbo por los operarios de Benissa Impuls, (empresa municipal).

A las 14.00h. los niños serán recogidos por los padres/madres o personas autorizadas y se tendrá que hacer el mismo recorrido por dentro del recinto escolar que se hace en la entrada a las 9 de la mañana. Los sacaremos los monitores de Takatuka.

Espero que este esfuerzo redunde en la salud de todos.

Chelo Molines
Directora de Takatuka.

Benissa a 28 de Noviembre de 2.021

Formulario de Inscripción

    ———-

    Autorizo que se puedan hacer recopilaciones de fotos para montar una exposición para las personas participantes.